Ring eller skriv!

tlf. 2639 9712 eller
hallo@attractive.dk
eller kig forbi
"Pouls Garage"

I tilfælde af tvivl

Det er vores erfaring, at det er en fordel med et sæt salgs- og handelsbetingelser. Det er godt for både os som bureau og jer som kunde, da det kan være med til at fjerne evt. tvivlsspørgsmål og undgå misforståelser. Er der noget i nedenstående, der giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, så sig endelig til.

Salgs- og handelsbetingelser

Tilbud og aftale

Tilbud er bindende for Attractive i 30 dage fra tilbudsdato.

Pris og fakturering

Alle Attractive’s priser er ekskl. moms. Er der ydelser ud over tilbuddet og dets forudsætninger, vil det blive faktureret efter gældende timepriser.

Levering

Ved lidt større opgaver udarbejdes en produktionsplan – overholder begge parter produktionsplanens “mellemtider”, finder levering sted til den aftalte tid. Forsinkes levering pga. kundens handling eller undladelse, har Attractive ret til minimum tilsvarende forlængelse af leveringstiden samt dækning af evt. ekstraomkostninger, forceringstillæg osv. Al forsendelse sker for kundens regning.

Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage netto efter fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned samt renters rente.

Ejendomsret, ophavsret m.v.

Attractive bevarer enhver ophavsret til det udviklede og udarbejdede materiale. Kunden har brugsret over det udarbejdede materiale, når betaling har fundet sted. Der kan dog være elementer med begrænset brugsret, leveret af tredje part – når dette forekommer, har Attractive pligt til, at oplyse herom, før materialets ibrugtagning. Ønskes materialet udleveret, overgår ansvaret, fra udleveringstidspunktet, til kunden for opretholdelse af tredje parts rettigheder.

Mangler og fejl

Attractive har ikke ansvar for fejl, som konstateres efter at kunden har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendt materialet. Viser der sig fejl eller mangler, er kunden pligtig til straks at skiftligt reklamere og senest 14 dage efter levering. Mangler eller fejl i forbindelse med materialer leveret af kunden, hæfter Attractive ikke for. Såfremt kunden selv sender materialet til trykkeri eller på anden måde selv forestår produktion hos en underleverandør, anses kunden for at have godkendt materialet, og Attractive er derfor fri for ansvar.

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse af eller mangel ved det leverede, er Attractive’s erstatningsansvar begrænset til prisen for den enkelte forsinkede eller mangelfulde leverance. Ansvaret for krænkelse af ophavsret, herunder skrift, billeder, tegninger, illustrationer, patenter, varemærker, mønstre, samt andre forretningskendetegn og lign. påhviler alene kunden. Pådrager Attractive sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende rettigheder, holdes Attractive skadesløs for ethvert krav.

Tavshedspligt og fortrolighed

Både Attractive og kunden forpligter sig til at hemmeligholde oplysninger af strategisk karakter, som de får kendskab til i forbindelse med parternes samarbejde.